Urbex

Urbex en de Wet

Post by:

Is Urbex legaal of illegaal volgens de Nederlandse en Belgische Wetgeving?

 
Het is niet direct eenvoudig om hierop antwoord te geven. In de onderstaande wetsartikelen en begripsbepalingen uit het Belgische Strafwetboek en het Nederlandse Wetboek van Strafrecht, wordt hier nader op ingegaan.
 

Begrippen:

 

Urbex [NL], [B] en [D}: 

Enkel met het oog om te fotograferen een terrein of gebouw betreden. U neemt behalve uw fotocamera en statief niets mee. Een deurklink, multi-tool en eventueel zakmes blijven thuis. U verbreekt niets, verbuigt niets en forceert niets om een locatie binnen te komen of te betreden. U maakt enkel gebruik van bestaande mogelijkheden!
Verder verplaatst u niets (want daarmee eigent u zich iets kortstondig toe) en eigent u zich uiteraard niets toe.
 

Woning [B] + [NL]:

Artikel 479 van het Strafwetboek [B]:

Als bewoond huis wordt beschouwd elk gebouw, appartement, verblijf, loods, elke zelfs verplaatsbare hut of elke andere gelegenheid die tot woning dient

In het Nederlandse Wetboek wordt het begrip woning niet beschreven in de Wet.
Uit Jurisprudentie blijkt echter het begrip woning: 
 • De ruimte moet kenbaar zijn als woning. Het gaat daarbij om ruimtes die tot exclusief verblijf voor een persoon of voor een beperkt aantal in een gemeenschappelijke huishouding levende personen ingericht en bestemd is.
 • De woning hoeft zich daarbij niet in een woonhuis te bevinden.
  Het dient in ieder geval te gaan om een van de buitenwereld afgesloten plaats waar het privéleven van iemand plaatsvindt of placht plaats te vinden. 
 • De rechtmatigheid van het bewonen speelt daarbij geen enkele rol! 
 • Een kraakpand of een ruimte waar een zwerver verblijft kan worden aangemerkt als woning.
In de praktijk reikt de Belgische wetgeving ook zover.
 

(Besloten) Lokaal of Erf [NL]:

Definitie: Elke ruimte of besloten erf welke bij een ander in gebruik is.
 
Aanhorigheden van een bewoond huis [B]:
Aanhorigheden worden in artikel 480 van het Strafwetboek als volgt omschreven:
Als aanhorigheden van een bewoond huis worden beschouwd de binnenplaatsen, neerhoven, tuinen en alle andere besloten erven, alsook de schuren, stallen en alle andere bouwwerken die zich daarin bevinden, onverschillig waarvoor zij gebruikt worden, zelfs wanneer zij een afzonderlijke ruimte vormen binnen de algemene omheining.
 

Inklimming [NL] + [B]:

Voor inklimming geldt dat dit, zowel in Nederland als in België, geen separaat misdrijf is waarop een straf staat. Het begrip inklimming is slechts een strafverzwarende omstandigheid voor bijvoorbeeld diefstal. 

Artikel 89 Wetboek van Strafrecht [NL]:

Onder inklimming wordt begrepen ondergraving, alsmede het overschrijden van sloten of grachten tot afsluiting dienende.
 

Artikel 486 Strafwetboek [B]:

Inklimming wordt genoemd:
 • Het binnenkomen over muren, deuren, daken of om het even welke andere afsluiting, in huizen, gebouwen, binnenplaatsen, neerhoven, bouwwerken van welke aard ook, tuinen, parken, besloten erven;
 • Het binnenkomen door een ondergrondse opening die niet gemaakt is om tot toegang te dienen.
 

Braak [B] + [NL]:

Net als bij inklimming geldt dat dit, in zowel België als Nederland, geen apart misdrijf is waarop een sanctie berust. Braak wordt slechts een strafverzwarende omstandigheid bij diefstal (Braak zonder diefstal levert natuurlijk wel een strafbare gedraging op: vernieling).

Artikel 484 Strafwetboek [B]:

Braak bestaat in het openbreken, stukbreken, beschadigen, afbreken of wegnemen van om het even welke in- of uitwendige sluiting van enig huis, gebouw, bouwwerk of aanhorigheden, van een vaartuig, een wagon, een voertuig; in het openbreken van gesloten kasten of meubels, bestemd om ter plaatse te blijven en om de daarin besloten voorwerpen te beveiligen.
 

Braak van een afsluiting [B]:

De Belgische Wet heeft nog een aparte strafbaarstelling opgenomen in het Strafwetboek voor de bescherming van afsluitingen.

Artikel 545 Strafwetboek [B]:

Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig [euro] tot tweehonderd [euro] of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die geheel of ten dele grachten dempt, levende of dode hagen afhakt of uitrukt, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, vernielt; grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen verschillende erven te bepalen, verplaatst of verwijdert.
 
 

Wetsartikelen:

Woonstschennis, Huisvredebreuk en Hausfriedsbruch[B], [NL] en [D]:

Art. 439 Strafwetboek [B]: 

Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot driehonderd [euro] wordt gestraft hij die, zonder een bevel van de overheid en buiten de gevallen waarin de wet toelaat in de woning van bijzondere personen tegen hun wil binnen te treden, in een door een ander bewoond huis, appartement, kamer of verblijf, of in de aanhorigheden ervan binnendringt, hetzij met behulp van bedreiging of geweld tegen personen, hetzij door middel van braak, inklimming of valse sleutels.
 

Artikel 138 Wetboek van Strafrecht [NL]:

 1. Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
 2. Hij die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum, of die, zonder voorkennis van de rechthebbende en anders dan ten gevolge van vergissing binnengekomen, aldaar wordt aangetroffen in de voor de nachtrust bestemde tijd, wordt geacht te zijn binnengedrongen.
 3. Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
 4. De in het eerste en derde lid bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien 2 of meer verenigde personen het misdrijf plegen.

 

StGB § 123 Hausfriedensbruch
 1. Wer in die Wohnung, in die Geschäftsräume oder in das befriedete Besitztum eines anderen oder in abgeschlossene Räume, welche zum öffentlichen Dienst oder Verkehr bestimmt sind, widerrechtlich eindringt, oder wer, wenn er ohne Befugnis darin verweilt, auf die Aufforderung des Berechtigten sich nicht entfernt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
 2. Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.

De reikwijdte van het artikel huisvredebreuk is veel ruimer dan in Nederland en België doordat hier de component "Befriedete Besitztum" van het artikel deel uitmaakt. Buiten de normale reikwijdte zoals het betreden van een woning en commerciële- of fabrieksruimten, komt de Befriedete Besitz: eigenlijk vallen hier alle ruimten en terreinen waarvan duidelijk is dat ze in het bezit zijn van iemand anders. Leegstaande- en voor sloop bedoelde huizen worden hierbij met name genoemd. Bij fabrieks- of andere terreinen is het niet noodzakelijk dat de erfscheiding geheel in tact is of alle poorten gesloten zijn. Zolang duidelijk is dat het terrein of het gebouw aan iemand toebehoort is het "Befriedete Besitztum". Hiervoor hoeft het terrein dus niet, zoals in Nederland en België, in gebruik te zijn bij een ander.
Urbex kan in Duitsland, mits de eigenaar daarvan aangifte doet, altijd huisvredebreuk op. 

 

Vernieling, Beschadiging en Sachbeschädigung [B], [NL} en [D]:

Het behoeft geen betoog dat deze zaken strafbaar zijn gesteld in alle landen.

Artikel 528 Strafwetboek [B]:

Elke vernieling, elke beschadiging van andermans roerende eigendommen, gepleegd met behulp van geweld of bedreiging, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro of met een van die straffen alleen.
 

Artikel 534ter Strafwetboek [B]:

Met gevangenisstraf van een maand tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die opzettelijk andermans onroerende eigendommen beschadigt.
 

Artikel 350 lid 1 Wetboek van Strafrecht [NL]:

Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
 
 
§ 303 StGB Sachbeschädigung [D]
 
 1. Wer rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
 2. Ebenso wird bestraft, wer unbefugt das Erscheinungsbild einer fremden Sache nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend verändert.
 3. Der Versuch ist strafbar.
 

Verboden Toegang [NL] Privaat [B]:

Zowel in Nederland als in België kan dit een overtreding opleveren.
 

Conclusie [NL], [B] en [D}:

 
Uit bovenstaande artikelen en jurisprudentie is wel duidelijk dat Urbex in Nederland en België, in principe geen ernstig strafbaar feit oplevert zo lang u maar geen woning binnengaat of een gebouw dat nog bij een ander in gebruik is. Vooral dit laatste is natuurlijk vrij ruim uit te leggen, denk bijvoorbeeld maar eens aan een oude loods waar antieke auto's weg staan te roesten. De eigenaar kan daarvan altijd claimen dat de loods in gebruik is als opslagruimte!
Verder is natuurlijk ook van belang hoe het terrein, gebouw of voormalig huis te bereiken is. Wanneer men over hekwerken moet klimmen e.d. om een ongebruikt gebouw te fotograferen zou het kunnen dat u een geldboete krijgt. 
Vervolging terzake Woonstschennis, Huis- Lokaal- of erfvredebreuk zal in België en Nederland echter weinig tot geen succes hebben daar de gebouwen en terreinen waarop of waarin u zich bevindt geen woningen zijn (ze dienen immers niet meer als woning) en de lokalen of erven zijn niet meer bij een ander in gebruik.
In Duitsland liggen de zaken anders: daar zal men vrijwel altijd Hausfriendsbruch plegen tijdens urbex, maar ook hier wordt enkel na aangifte vervolging ingesteld. 
De auteur zijn diverse gevallen bekend waar de Statsanwalt (NL: Officier van Justitie / B: Procureur des Konings) uiteindelijk toch heeft afgezien van vervolging, maar dat is natuurlijk geen garantie!
Aangezien "urbex" de laatste jaren enorm in populariteit gestegen is, lijkt het ook meer onder aandacht van Justitie te komen. Er komen de laatste tijd steeds meer berichten van mensen die tot geldboetes veroordeeld werden of civiel aansprakelijk gesteld werden voor het openbaren van foto's.
Wees u ervan bewust dat privacy in Duitsland met hoofdletters geschreven wordt en dat "de Duitser" (voor zover die bestaat) erg hecht aan privacy en onschendbaarheid van zijn/haar bezit. Een aangifte in Duitsland heeft ook meteen een schikkingsvoorstel of oproep voor de Rechtbank tot gevolg. Ook bedienen Duitse particulieren of investeerders van brieven van advocatuur, die sommeren om foto's offline te halen. Vaak al van locaties die al lang plat gefotografeerd zijn.
Deze laatste tendens zie je eigenlijk overal, steeds vaker voorkomen.
Meer in deze categorie: « Over Urbex
Atrichum_undulatum
Schlern
HFB_urbex_01
Ninglinspo_03
under_the_bridge_01